Skip to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Cieszymy się, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla zarządu Spółki. Korzystanie z naszych stron internetowych jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak konkretny podmiot chce korzystać z określonych usług oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze musi być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z obowiązującą w danym kraju ochroną danych i obowiązujących tam przepisów. Za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo chce poinformować ogół społeczeństwa o charakterze, zakresie i celu podawania danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych oraz o przysługujących im prawach.

Jako administrator wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najbardziej kompletnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisje danych przez Internet mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc całkowita ochrona nie może zostać zagwarantowana. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, np. przez telefon.

 1. Definicje

Oświadczenie firmy o ochronie danych opiera się na warunkach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę, do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

„My”, „My”, „Nasz”, „Administrator”, „Usługodawca”, „Strona” i „Firma” oznaczają Esta Authorization LLC.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące terminy:

 1. a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych oraz społecznych tej osoby fizycznej.

 1. b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, na podstawie konkretnych informacji reprezentujących dane osobowe;

 1. c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one zautomatyzowane, takie jak gromadzenie, nagrywanie, organizacja, struktura, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

 1. d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 1. e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych , zainteresowań, zachowań, lokalizacji oraz ruchów.

 1. f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają zabezpieczeniom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 1. g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator danych lub szczegółowe kryteria jego wyznaczenia mogą być określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

 1. h) Procesor

Oznacza dowolną operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy wykorzystano do tego automatyczne środki,

takich jak gromadzenie, nagrywanie, organizacja, struktura, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie;

 1. i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia, czy nie. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

 1. j) Osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 1. k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, to wszelkie dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, w której oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą .

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Firma, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i / lub organizacyjnych zgodnie z następującymi zasadami:

a) zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście w stosunku do osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość”)

(b) dane są gromadzone w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami („odpowiedniość przetwarzania danych osobowych i ograniczenie celu”)

(c) adekwatne, odpowiednie i ograniczone do tego, co jest konieczne w związku z celami, dla których są przetwarzane („minimalizacja danych”)

(d) dokładne i aktualne

(e) ograniczenie przechowywania przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”)

(f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy użyciu odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy ma zastosowanie co najmniej jeden z poniższych warunków:

(a) przetwarzanie jest wymagane do wykonania umowy ze Spółką, na mocy której podmiot danych jest stroną, lub do podjęcia kroków na żądanie podmiotu danych przed podpisaniem umowy z nami.

(b) przetwarzanie jest wymagane w celu zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym, który ma zastosowanie do nas jako administratora danych osobowych.

(c) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do jednego lub więcej określonych celów. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody osoby, której dane dotyczą, nie ma zastosowania w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie postanowień punktów „a” i „b” powyżej.

Firma jako administrator danych nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, religię lub przekonania filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych wyłącznie w celu identyfikacji osoba fizyczna, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie takich danych do jednego lub więcej określonych celów.

 

 1. Nazwa i adres kontrolera

Administratorem danych do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

Esta Authorization LLC
10701 SW 102 Ave.,
Miami Beach 33176
Numer telefonu: + 1-888-330-0340
E-mail: info@estavisa.pl
Strona internetowa: www.estavisa.pl

 1. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

Bill Martinez
Esta Authorization LLC
10701 SW 102 Ave.,
Miami Beach 33176
Numer telefonu: + 1-888-330-0340
E-mail: info@estavisa.pl
Strona internetowa: www.estavisa.pl

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych we wszystkich pytaniach i sugestiach dotyczących ochrony danych.

 1. Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie jest unikalny dla każdego pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie firma może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie. Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można optymalizować z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony korzystający z plików cookie, np. nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedzany jest serwis, ponieważ są one przejmowane przez serwis, a zatem plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym.

Sklep internetowy zapamiętuje produkty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec zapisywania plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić zapisywania plików cookie. Ponadto ustawione pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.

 1. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa firmy gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system korzysta z witryny. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) zastosowane typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. Strony odsyłające), (4) sub – strony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane oraz informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Firma nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej witryny internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii stron internetowych oraz (4) dostarczają organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego analizujemy anonimowo gromadzone dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Nasza strona internetowa zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, do administratora danych są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

 1. Funkcja komentarzy w blogu na stronie internetowej

Oferujemy użytkownikom możliwość pozostawienia indywidualnych komentarzy na temat poszczególnych wpisów na blogu, który znajduje się na stronie kontrolera. Blog to internetowy, publicznie dostępny portal, za pośrednictwem którego jedna lub więcej osób nazywanych blogerami lub blogerami internetowymi może publikować artykuły lub zapisywać przemyślenia w tak zwanych blogach. Posty na blogach mogą zazwyczaj komentować osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zostawia komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie, komentarze również są przechowywane i publikowane, a także informacje o dacie komentarza i wybranym przez użytkownika danych (pseudonim) . Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osobie, której dane dotyczą. To przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, narusza prawa osób trzecich lub zamieszcza nielegalne treści za pośrednictwem danego komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem w interesie administratora danych, aby mógł on zwolnić się w przypadku naruszenia. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez prawo lub służy obronie administratora danych.

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim zapewnia to prawodawca europejski lub inni ustawodawcy w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do informacji

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia zapewniają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie zebranych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria zastosowane do ustalenia tego okresu;
 • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • w przypadku gdy dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;
 • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje na temat logiki, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania (jeżeli dane nie są dokładne)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora, bez zbędnej zwłoki, sprostowania niedokładnych danych osobowych jej dotyczących. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator danych ma obowiązek usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jeden z poniższych przypadków ma zastosowanie, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i jeżeli nie ma innych przepisów prawnych z podstawą do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust.1 RODO.

Jeśli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Nasz pracownik niezwłocznie zapewni natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia danych osobowych.

W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje uzasadnione kroki, w tym wszelkie środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzający dane osobowe danej osoby, by zażądali usunięcia wszelkich łączy, kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Nasi pracownicy zapewnią niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden lub więcej z poniższym warunków:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez podmiot danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy uzasadnione powody administratora danych zastępują uzasadnienie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Firmę, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Nasz pracownik niezwłocznie rozpocznie proces ograniczenia przetwarzania danych.

f) Prawo do przenoszenia (przenoszenie danych)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do otrzymania danych osobowych jej dotyczących, które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód od administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust.1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazywania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne, a jeżeli nie jest to technicznie możliwe niekorzystnie wpływają na prawa i wolności innych osób. W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Spółki.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do sprzeciwienia się, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w dowolnym momencie, przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących, na podstawie lit. e) lub f ) art. 6 ust. 1 RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Firma nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych .

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących w celu takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się Spółce przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej konkretną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących przez Spółkę do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ( 1) RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem Spółki. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma swobodę, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, do korzystania ze swojego prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

h) Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które również określa odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz uzasadnione interesy, lub (3) nie są oparte na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Spółka podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia prawa i wolności podmiotu w jej własnym interesie, a przynajmniej prawo do uzyskania interwencji ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Spółki.

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Spółki.

Rozpatrzymy i odpowiemy na żądanie w ciągu 1 miesiąca od jego złożenia.

W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Firma informuje osobę, której dane dotyczą, o każdym takim przedłużeniu w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania, podając przyczyny opóźnienia. Gdy osoba, której dane dotyczą, składa wniosek drogą elektroniczną, informacje są przekazywane w miarę możliwości drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda inaczej.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w wirtualnej przestrzeni. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci poprzez zaproszenia do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, administratorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez kontrolera, w której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o pobranie i wyświetlanie odpowiedniego komponentu z Facebooka za pośrednictwem komponentu  (wtyczki) Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka jest dostępny pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, która konkretna podstrona naszej witryny została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Facebooku, Facebook wykrywa to przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej – która konkretna podstrona naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i powiązane z odpowiednim kontem Facebook podmiotu danych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebook zintegrowanych z naszą witryną, np. przycisk „Lubię to” lub jeśli osoba, której dane dotyczą, skomentuje, Facebook dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebook osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu (wtyczki) Facebook, informacje o wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Facebooku w czasie połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent na Facebooku, czy nie. Jeśli takie przekazanie informacji do Facebooka nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może on temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed nawiązaniem połączenia z naszą stroną internetową.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebook, dostępne na stronie https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto udostępniono różne opcje konfiguracji, aby wyeliminować transmisję danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania transmisji danych do Facebooka.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdSense

Na tej stronie kontroler zintegrował Google AdSense. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam w witrynach stron trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach podmiotów zewnętrznych w celu dopasowania ich do treści odpowiednich witryn podmiotów zewnętrznych. Google AdSense pozwala na ukierunkowane reklam na użytkownika Internetu, które jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Operatorem komponentu Google AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Celem komponentu AdSense Google jest integracja reklam w naszej witrynie. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie wyjaśniono powyżej. Po ustawieniu pliku cookie firma Alphabet Inc. może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez kontrolera, w której zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google AdSense do celów reklamy internetowej i rozliczania prowizji dla Alphabet Inc. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Alphabet Inc. zdobywa wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która obsługuje Alphabet Inc., między innymi, aby zrozumieć pochodzenie użytkowników i kliknięć, a następnie utworzyć rozliczenia prowizyjne.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Alphabet Inc. można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto Google AdSense używa również tak zwanych pikseli śledzących. Piksel śledzący jest miniaturową grafiką osadzoną na stronach internetowych, umożliwiającą zapis pliku dziennika i analizę pliku dziennika, za pomocą której można przeprowadzić analizę statystyczną. Na podstawie osadzonych pikseli śledzących Alphabet Inc. jest w stanie ustalić, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które linki zostały kliknięte przez osobę, której dane dotyczą. Piksele śledzące służą między innymi do analizy przepływu odwiedzających witrynę.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje – które również obejmują adres IP i są niezbędne do gromadzenia i rozliczania wyświetlanych reklam – są przesyłane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może ujawnić zgromadzone dane osobowe w ramach niniejszej procedury technicznej stronom trzecim.

Działanie Google AdSense wyjaśniono szerzej pod poniższym linkiem https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa to gromadzenie i analiza danych o zachowaniu odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane o stronie internetowej, z której dana osoba przyszła (tzw. polecający), które podstrony odwiedzono lub jak często i przez jaki czas przeglądano podstronę. Analityka internetowa wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

W przypadku analityki internetowej za pośrednictwem Google Analytics kontroler korzysta z aplikacji „_gat. _AnonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług dotyczących korzystania z naszej strony internetowej dla nas.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie wyjaśniono powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i w której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google Analytics do celów reklamy online i rozliczania prowizji dla Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google zyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która służy Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do tworzenia rozliczeń prowizyjnych.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie, które są już używane przez Google Analytics, można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics, co jest związane z korzystaniem z tej witryny, a także przetwarzaniem tych danych przez Google i szansą na wykluczenie takich danych . W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw zbieraniu danych. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, która wynika z ich kompetencji lub jest wyłączona, możliwe jest przeprowadzenie ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatków do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i na stronie http://www.google.com/analytics/terms/us. HTML. Google Analytics wyjaśniono bardziej szczegółowo pod następującym linkiem https://www.google.com/analytics/.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Remarketing

Na tej stronie kontroler zintegrował usługi remarketingowe Google. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która pozwala przedsiębiorstwu wyświetlać reklamy użytkownikom Internetu, którzy wcześniej przebywali na jego stronie internetowej. Integracja Google Remarketing pozwala zatem przedsiębiorstwom tworzyć reklamy oparte na użytkownikach, a tym samym wyświetla odpowiednie reklamy zainteresowanym internautom.

Operatorem usług remarketingowych Google jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Celem remarketingu Google jest wstawienie reklam istotnych z punktu widzenia zainteresowań. Remarketing Google pozwala nam wyświetlać reklamy w sieci Google lub na innych stronach internetowych, które są oparte na indywidualnych potrzebach i są dopasowane do zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie wyjaśniono powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google umożliwia rozpoznanie osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, jeśli wywołuje on kolejne strony internetowe, które są również członkami sieci reklamowej Google. Przy każdym wywołaniu strony internetowej, na której usługa została zintegrowana z Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się z Google. W trakcie tej procedury technicznej Google otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi w celu zamieszczania odpowiednich reklam.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, np. strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej stronom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić zbieranie danych poprzez odpowiednie ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link do www.google.de/settings/ads i wprowadzić żądane ustawienia w każdej przeglądarce internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą. Więcej informacji i aktualne postanowienia Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google-AdWords

Na tej stronie kontroler zintegrował Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy wstępnie zdefiniować określone słowa kluczowe, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google jest wyświetlana dopiero wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki w celu uzyskania wyniku wyszukiwania odpowiedniego dla słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu, biorąc pod uwagę wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.

Operatorem Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez umieszczenie odpowiedniej reklamy na stronach internetowych osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz umieszczenie reklamy stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, dotrze do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie konwersji jest zapisywany w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem Google. Definicja plików cookie wyjaśniono powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po 30 dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji służy do sprawdzania, czy niektóre podstrony, np. koszyk z systemu sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Dzięki konwersji pliku cookie zarówno Google, jak i kontroler mogą zrozumieć, czy osoba, która dotarła do reklamy AdWords w naszej witrynie, wygenerowała sprzedaż, czyli wykonała lub anulowała sprzedaż towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są wykorzystywane w celu ustalenia całkowitej liczby użytkowników, którzy wyświetlili stronę za pośrednictwem reklam AdWords, w celu ustalenia sukcesu lub niepowodzenia każdej reklamy AdWords oraz w celu optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Konwersyjny plik cookie przechowuje dane osobowe, np. strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP oraz dane Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec zapisywaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak wspomniano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić zapisywania plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony przez Google AdWords może zostać w dowolnym momencie usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. Dlatego osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp z każdej używanej przeglądarki za pomocą linku www.google.de/settings/ads i ustawić żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagrama

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług oferowanych przez Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, Kalifornia, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o pobrani odpowiedniego komponentu Instagram. W trakcie tej procedury technicznej Instagram dowiaduje się, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Instagramie, Instagram wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej – która konkretna podstrona naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Instagram i są powiązane z odpowiednim kontem Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagram zintegrowanych z naszą stroną internetową, wówczas Instagram dopasuje te informacje do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą, i zapisze dane osobowe.

Instagram otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w momencie połączenia z naszą witryną. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie przycisk Instagram, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do Instagrama nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed nawiązaniem połączenia z naszą stroną internetową.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć na stronie https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i użytkowania Jetpack dla WordPress

Na tej stronie kontroler zintegrował Jetpack. Jetpack to wtyczka WordPress, która zapewnia dodatkowe funkcje operatorowi strony internetowej opartej na WordPress. Jetpack umożliwia operatorowi strony internetowej, między innymi, przegląd odwiedzających witrynę. Wyświetlając powiązane posty i publikacje lub możliwość udostępniania treści na stronie.. Ponadto funkcje zabezpieczeń są zintegrowane z Jetpack, dzięki czemu strona korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami hakerskimi. Jetpack optymalizuje i przyspiesza ładowanie zdjęć na stronie internetowej.

Operatorem Jetpack Plug-Ins dla WordPress jest Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, STANY ZJEDNOCZONE. Działające przedsiębiorstwo korzysta z technologii śledzenia stworzonej przez Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

Jetpack ustawia plik cookie w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Definicja plików cookie wyjaśniono powyżej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent Jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o przesłanie danych przez komponent Jetpack do celów analizy do firmy Automattic. W trakcie tej procedury technicznej Automattic otrzymuje dane, które służą do tworzenia przeglądu wizyt na stronie. Uzyskane w ten sposób dane służą do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która ma dostęp do strony internetowej administratora i jest analizowana w celu optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pomocą komponentu Jetpack nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania osobnej wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane pochodzą również z Quantcast. Quantcast używa danych do tych samych celów, co Automattic.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, zapobiec zapisywaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić zapisywania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również zapisywanie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, przez firmę Automattic / Quantcast. Ponadto pliki cookie już używane przez Automattic / Quantcast mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej, które są generowane przez plik cookie Jetpack, a także przetwarzaniu tych danych przez Automattic / Quantcast i szansą na wykluczenie takich danych . W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk „rezygnacja” pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który ustawia plik cookie rezygnacji. Ustawiony w tym celu plik cookie rezygnacji jest umieszczany w systemie informatycznym wykorzystywanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, wówczas osoba, której dane dotyczą, musi ponownie otworzyć link i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Przy ustawieniu pliku cookie rezygnacji istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora danych nie będą już w pełni użyteczne przez osobę, której dane dotyczą.

Obowiązujące przepisy Automattic dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem https://automattic.com/privacy/. Obowiązujące przepisy Quantcast dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem https://www.quantcast.com/privacy/.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z LinkedIn

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom z istniejącymi kontaktami biznesowymi łączenie się i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób w ponad 200 krajach korzysta z LinkedIn. LinkedIn jest obecnie największą platformą dla kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Operatorem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STANY ZJEDNOCZONE. W sprawach związanych z prywatnością poza STANAMI ZJEDNOCZONYMI LinkedIn Ireland, odpowiedzialność za kwestie polityki prywatności ponosi Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i na której zintegrowano komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszony o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczki LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na LinkedIn, LinkedIn wykrywa przy każdym wywołaniu naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej – która konkretna podstrona naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i powiązane z odpowiednim kontem LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych z naszą witryną, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk LinkedIn, czy nie. Jeśli takie przekazanie informacji do LinkedIn nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, może on temu zapobiec, wylogowując się z konta LinkedIn przed nawiązaniem połączenia z naszą witryną.

LinkedIn zapewnia pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, SMS i ukierunkowanych reklam, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z podmiotów powiązanych, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Zapisywania takich plików cookie można odmówić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Pinteresta

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty Pinterest Inc. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję w wirtualnej przestrzeni. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej publikowanie, między innymi, kolekcji zdjęć i pojedynczych zdjęć, a także opisów na wirtualnych tablicach korkowych (tzw. Szpilki), które mogą być następnie udostępniane przez innego użytkownika (tak zwane ponowne szpilki) lub skomentował.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie prosi o pobranie za pośrednictwem odpowiedniego komponentu Pinterest. Więcej informacji na Pintereście jest dostępnych pod https://pinterest.com/. Podczas tej procedury technicznej Pinterest uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Operatorem Pinteresta jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pinterest, Pinterest wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej – która konkretna podstrona naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Pinterest i powiązane z odpowiednim kontem Pinterest podmiotu danych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Pinterest zintegrowanych z naszą witryną, Pinterest przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest osoby, której dane dotyczą, i zapisze dane osobowe.

Pinterest otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Pinterest w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie składnik Pinterest, czy nie. Jeśli takie przekazanie informacji do Pinteresta nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może on temu zapobiec, wylogowując się z konta Pinterest przed nawiązaniem połączenia z naszą stroną internetową.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Pinterest, dostępne na stronie https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Tumblr

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty Tumblr. Tumblr to platforma, która umożliwia użytkownikom tworzenie i prowadzenie bloga. Blog to internetowy, ogólnie dostępny portal, w którym jedna lub więcej osób nazywanych blogerami lub blogerami internetowymi może publikować artykuły lub zapisywać przemyślenia w tak zwanych blogach. Na przykład na blogu Tumblr użytkownik może publikować tekst, obrazy, linki i filmy oraz rozpowszechniać je w przestrzeni cyfrowej. Ponadto użytkownicy Tumblr mogą importować treści z innych stron do własnego bloga.

Operatorem firmy Tumblr jest Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Ground Floor, Nowy Jork, NY 10010, STANY ZJEDNOCZONE.

Po każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i na której zintegrowano komponent Tumblr (przycisk Tumblr), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, powoduje automatyczne pobieranie wyświetlania komponentu Tumblr. Dowiedz się więcej o przyciskach Tumblr, które są dostępne pod https://www.tumblr.com/buttons. Podczas tej procedury technicznej Tumblr dowiaduje się, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych. Celem integracji komponentu Tumblr jest retransmisja zawartości tej strony internetowej, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony do cyfrowego świata i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Tumblr, Tumblr wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej – która konkretna podstrona naszej strony internetowej była odwiedzana przez podmiot danych. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Tumblr i powiązane z odpowiednim kontem Tumblr osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Tumblr zintegrowanych z naszą witryną, wówczas Tumblr przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Tumblr osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Tumblr otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Tumblr, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Tumblr w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie składnik Tumblr, czy nie. Jeśli takie przekazanie informacji do Tumblr nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, może on lub ona temu zapobiec, wylogowując się z konta Tumblr przed nawiązaniem połączenia z naszą stroną internetową.

Obowiązujące przepisy Tumblr dotyczące ochrony danych można uzyskać na stronie https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, w której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tak zwane „tweety”, np. krótkie wiadomości, które są ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, w tym dla tych, którzy nie są zalogowani na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tak zwanym obserwatorom danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Twitter pozwala docierać do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent Twitter (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o pobranie odpowiedniego komponentu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W trakcie tej procedury technicznej Twitter uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych. Celem integracji komponentu Twitter jest retransmisja zawartości tej witryny, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony do cyfrowego świata i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana jednocześnie na Twitterze, Twitter wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona naszej strony internetowej była odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Twitter i powiązane z odpowiednim kontem Twittera osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych z naszą witryną, wówczas Twitter przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, i zapisze dane osobowe.

Twitter otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twitter, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do Twittera nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed nawiązaniem połączenia z naszą witryną.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Twitterze można uzyskać pod https://twitter.com/privacy?lang=en

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube

Na tej stronie, kontroler zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne ustawianie klipów wideo i innych użytkowników, a także bezpłatne przeglądanie, recenzowanie i komentowanie ich. YouTube pozwala publikować wszelkiego rodzaju filmy, dzięki czemu można uzyskać dostęp do pełnych filmów i transmisji telewizyjnych, a także teledysków, przyczep i filmów wykonanych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu do jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana aby pobrać ekran odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google zdobywają wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu strony podrzędnej zawierającej film z YouTube, która konkretna podstrona naszej strony internetowej była odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą. YouTube i Google będą otrzymywać informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, w momencie połączenia z naszą witryną jest zalogowana na YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film na YouTube, czy nie.

Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, dostarczeniu można zapobiec, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta YouTube przed nawiązaniem połączenia z naszą witryną. Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

 1. Metoda płatności: przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące korzystania z PayPal jako procesora płatności

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty PayPal. PayPal jest dostawcą usług płatniczych online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub biznesowe. PayPal jest również w stanie przetwarzać wirtualne płatności za pomocą kart kredytowych, gdy użytkownik nie ma konta PayPal. Kontem PayPal zarządza się za pomocą adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznych numerów kont. PayPal umożliwia uruchamianie płatności internetowych na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal akceptuje również funkcje powiernika i oferuje usługi ochrony kupujących.

Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. I Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję „PayPal” jako opcję płatności w sklepie internetowym podczas procesu składania zamówienia, automatycznie przesyłamy dane osoby, której dane dotyczą, do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zwykle imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Przetwarzanie umowy kupna wymaga również takich danych osobowych, które są związane z danym zamówieniem.

Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże dane osobowe do PayPal, w szczególności, jeśli uzasadniony interes w transmisji zostanie podany. Dane osobowe wymieniane między PayPal a administratorem w celu przetwarzania danych zostaną przesłane przez PayPal do agencji kredytów ekonomicznych. Ta transmisja jest przeznaczona do kontroli tożsamości i wiarygodności kredytowej.

W razie potrzeby PayPal przekaże dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub do przetworzenia danych w zamówieniu.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal.

Cofnięcie nie będzie miało wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z (umownym) przetwarzaniem płatności. Obowiązujące przepisy PayPal dotyczące ochrony danych można pobrać na stronie https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. Metoda płatności: przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące korzystania z CyberSource Corporation jako procesora płatności

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty przetwarzania płatności CyberSource Corporation i jej spółki zależne Authorize.net. Authorize.net to internetowa bramka płatności. Płatności są przetwarzane w następujący sposób: 1) Klient przesyła swoją kartę kredytową do zapłaty. 2) Authorize.Net zarządza złożonym routingiem danych w imieniu handlowca poprzez następujące kroki / podmioty. 3) Authorize.Net przekazuje informacje o bezpiecznej transakcji za pośrednictwem bezpiecznego połączenia z usługodawcą (system płatności elektronicznych i – lub systemu płatności Talus).

Procesor Merchant Bank przesyła transakcję do sieci kart kredytowych (takich jak Visa lub MasterCard). Sieć kart kredytowych kieruje transakcję do banku, który wydał kartę kredytową klientowi. 4) Bank wydający zatwierdza lub odrzuca transakcję na podstawie dostępnych środków klienta i przekazuje wyniki transakcji z powrotem do sieci kart kredytowych.

Sieć kart kredytowych przekazuje wyniki transakcji do procesora banku handlowego. Procesor przekazuje wyniki transakcji do Authorize.Net. 5) Bank wydający zatwierdza lub odrzuca transakcję na podstawie dostępnych środków klienta i przekazuje wyniki transakcji z powrotem do sieci kart kredytowych. Sieć kart kredytowych przekazuje wyniki transakcji do procesora banku handlowego. Procesor przekazuje wyniki transakcji do Authorize.Net. 6) Kupiec dostarcza kupującemu towary lub usługi. 7) Bank wydający przesyła odpowiednie środki na transakcję do sieci kart kredytowych, która przekazuje środki do banku akceptanta.

Następnie bank wpłaca środki na rachunek bankowy akceptanta. Nazywa się to „rozliczeniem” i zazwyczaj środki transakcyjne są deponowane na głównym rachunku bankowym akceptanta w ciągu dwóch do czterech dni roboczych.

Authorize.net address is: (General Inquiries) P.O. Box 8999 San Francisco, CA 94128-8999.

Processor: 7556 US-70 #200, Bartlett, TN 38133, USA

Talus: 12700 Park Central Dr, Dallas, TX 75251, USA

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję „Authoriza.net” jako opcję płatności w sklepie internetowym podczas procesu zamawiania, dane osoby, której dane dotyczą, są automatycznie przesyłane do procesora. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.

Dane osobowe przesyłane do procesora za pośrednictwem bramki Authorize.net to zwykle imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer karty kredytowej lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Przetwarzanie umowy kupna wymaga również takich danych osobowych, które są związane z danym zamówieniem.

Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże dane osobowe do autoryzacji.net, w szczególności, jeżeli uzasadniony interes w transmisji zostanie podany. Dane osobowe wymieniane między Authorize.net a administratorem w celu przetwarzania danych będą przekazywane przez Authorize.net do agencji kredytów ekonomicznych. Ta transmisja jest przeznaczona do kontroli tożsamości i wiarygodności kredytowej.

W razie potrzeby Authorize.net przekaże dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub do przetwarzania danych w zamówieniu.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze strony Authorize.net. Cofnięcie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z (umownym) przetwarzaniem płatności.

Obowiązujące przepisy CyberSource dotyczące ochrony danych można pobrać na stronie https://www.authorize.net/en-GB/privacy/

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Artykuł. 6 (1) lit. RODO służy jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony interesów i życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak byłoby na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na art. 6 (1) lit. d RODO. Wreszcie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne przez interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. Uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 1. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności na rzecz dobrobytu wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Kryteriami stosowanymi do ustalenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do wykonania umowy lub jej zawarcia.

Możesz poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@estavisa.pl lub pisząc na powyższy adres.

 1. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. Informacji o kontrahentu). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie musimy przetwarzać. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych spowodowałoby, że nie można byłoby zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy też jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje nieprzekazania danych osobowych dane.

 1. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r